ennemuistsed jutud

 

 

 

 

Lawale säädnud, mängiwad ning laulawad: Aita Vaher või Maria Taimre-Varres(külalistena), Kaido Rannik ja Kristo Toots

Kostüümid: Jana Volke

 

 

 

  

 

     

 

Armsad olid mulle need õhtud, millal isa meile ennemuistseid jutte puhus, meid sülle võttis, põlvedel sõidutas, härjapilli lõi, hüpatas ja mängitas - armsad olid nad! Puhus siis isa meile lugusid kõiksugut imelikkudest ja igapäevastest juhtumustest, huntidest ja karudest, rebastest ja tarkadest lindudest, heast ja halvast vennast, isesaagivaist saagidest, iseraiuvaist kirveist, tuulest ja tormist ning tuhandest muust asjast.

Miksteatri "Ennemuistsetes juttudes" elustuvad vaatajate ees tuntud lood Reinuvader Rebasest ja Ahjualusest.

 „Ennemuistsed jutud on koduta loomade sarnased, kelle sündimise paik mõnikord teadmata on, kuid kes siiski igal maal ja kõigi rahwasugude keskel elawad. Usk imesünnitistesse on looduse poolt meie südamesse antud, mispärast niisuguste lugude kuulmine meile rõõmu teeb, iseäranis lapsepõlwes. Laste kõrwal leiame jälle lapseliku südamega inimesi, kes, ehk nad küll selgesti teawad, et lugu tõsi ei wõi olla, siiski wana juttu rõõmuga loewad ja sealjuures oma elukewade õnnelikku aega meelde tuletawad.“ (Fr. R. Kreutzwald jaanipäewal 1866)

 Sihtgrupp: inimesed vanuses 3-103

EJ-1
EJ-2
EJ-3
EJ-4
EJ-5
EJ-6
EJ-7
EJ-8
EJ-9
EJ-10